Service aan uw industriepoort?

Onze professionele en vakkundige monteurs staan 24/7 voor u klaar

 Binnen 2 uur ter plaatse

 Meer dan 20 jaar ervaring

 VCA-gecertificeerde techniekers

 Voor alle types en merken industriepoorten en laadbruggen

Waar moet u aan voldoen?

Als bedrijf moet u aan zeer veel voorwaarden en regels voldoen. Zo moet u niet alleen elektrische machines laten keuren en onderhouden, maar ook industriële poorten. Dit is in een aantal wetgevingen bepaald.

Nu kunt u uwzelf natuurlijk helemaal inlezen en verdiepen in deze regels en wetten. Maar het is veel belangrijker om te weten dat ROMASS Business volgens al deze regels en wetten werkt. Dit houdt in dat wanneer u in het bezit bent van een van de serviceovereenkomsten van ROMASS Business uw bedrijf ook aan de wetten en regels voldoet.

Wilt u dit toch heel graag inlezen? Dan vindt u deze hieronder

NEN-EN 13241+A2

NEN-EN 13241+A2 specifies the safety and performance requirements, except resistance to fire and smoke control characteristics, for industrial, commercial, garage doors and gates and barriers, intended for installation in areas in the reach of persons, and for which the main intended uses are giving safe access for goods and vehicles accompanied or driven by persons in industrial, commercial or residential premises. Fire resisting and/or smoke control characteristics for industrial, commercial, garage doors and gates are covered by EN 16034. This European Standard also covers commercial doors such as rolling shutters and rolling grilles used in retail premises which are mainly provided for the access of persons rather than vehicles or goods. These doors can include pass doors incorporated in the door leaf which are also covered by this European Standard. These devices can be manually or power operated. This European Standard does not cover operation in environments where the electromagnetic disturbances are outside the range of those specified in EN 61000-6-3.

Codex

Art. III.1-14.– Plaats, aantal en afmetingen van deuren en poorten alsook de materialen waaruit ze worden vervaardigd, worden bepaald door de aard en het gebruik van de vertrekken of ruim- Versie van 08/03/2018 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid pagina 224 ten.

Art. III.1-15.– Wanneer de transparante of lichtdoorlatende oppervlakten van deuren en poorten niet van veiligheidsmateriaal zijn vervaardigd en indien de kans bestaat dat werknemers gewond raken als een deur of een poort breekt, moeten deze oppervlakken tegen indrukken worden beveiligd. Klapdeuren en –poorten moeten transparant zijn of van transparante panelen zijn voorzien. Op transparante deuren wordt er op ooghoogte een markering aangebracht.

Art. III.1-16.– Schuifdeuren zijn voorzien van een veiligheidssysteem waardoor zij niet uit hun rails kunnen lopen of omvallen. Deuren en poorten die naar boven toe opengaan zijn voorzien van een veiligheidssysteem waardoor zij niet kunnen terugvallen

Art. III.1-18.- In de onmiddellijke nabijheid van poorten die hoofdzakelijk voor het verkeer van voertuigen zijn bestemd, moeten zich, tenzij de doorgang voor voetgangers veilig is, deuren voor voetgangers bevinden die voortdurend vrij moeten blijven en die duidelijk zichtbaar en overeenkomstig de bepalingen inzake de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk van titel 6 van dit boek gemarkeerd zijn. Voor de arbeidsplaatsen die reeds vóór 1 januari 1993 in gebruik werden genomen en die niet aanzienlijk werden verbouwd na 31 december 1992, is het toegelaten de veiligheid van de wegen te verzekeren door middel van andere passende maatregelen dan deze bedoeld in het eerste lid.

Art. III.1-19.– Automatische deuren en poorten functioneren op dergelijke wijze dat zij voor de werknemers geen risico’s opleveren. Zij zijn uitgerust met gemakkelijk herkenbare en toegankelijke noodstopvoorzieningen en kunnen ook met de hand worden geopend, tenzij ze bij een energiestoring automatisch opengaan.

Art. III.1-21.- Wegen, met inbegrip van trappen, vaste ladders, laadkaaien en laadplatforms, zijn zodanig gelegen en berekend dat zij gemakkelijk, veilig en overeenkomstig hun bestemming door voetgangers of voertuigen kunnen worden gebruikt en de werknemers die in de buurt van die wegen werken, geen enkel risico lopen. De werkposten, wegen en andere locaties of installaties in de open lucht die zich op het bedrijfsterrein bevinden, waar werknemers werkzaam zijn, zijn zodanig ontworpen of aangepast dat het verkeer van voetgangers en voertuigen er veilig kan plaats vinden.

De wettelijke onderhoudsplicht

  1. 1.89/654/EEG Health and safety at work places De werkgever wordt geacht onderhoudsvoorschriften op de arbeidsmiddelen, zoals bepaald door de fabrikant, na te leven. Mogelijke gebreken, die de veiligheid en gezondheid van werknemers in het gedrang brengen, dienen onmiddellijk rechtgezet te worden.
  2. 2006/45/EG Use of work equipment De werkgever dient ervoor te zorgen dat alle arbeidsmiddelen tijdens de hele levensduur een kwalitatief onderhoud ondergaan zodat deze steeds voldoen aan de vereisten gesteld door de fabrikant.
  3. KB 12/08/1993 Codex over het welzijn op het werk. De werkgever dient erop toe te zien dat de arbeidsmiddelen onderworpen worden aan periodieke controles, uitgevoerd door deskundige personen. De werkgever dient ervoor te zorgen dat de arbeidsmiddelen door een adequaat onderhoud in zodanige staat worden gehouden zodat zij tijdens de gehele gebruiksduur voldoen aan de toepasselijke bepalingen.
  4. Voorschriften in art. 10 & 11 van Codex, Titel VI, hfdst 1 en de Machinerichtlijn 98/83/EG bepalen dat de deuren en poorten op regelmatige en gedocumenteerde wijze geïnspecteerd en onderhouden worden.

U bent in goed gezelschap

Onder andere de volgende bedrijven vertrouwen het gehele beheer van hun industriedeuren en docksystemen aan ROMASS Business toe

Onderhoud rolpoort
Herstelling industriepoort onderhoud
Service industriepoort
Onderhoud rolpoort
Monteur bedrijfspoorten rolpoorten

Met de serviceovereenkomsten van ROMASS Business voldoet u aan alle bovenstaande regels. Vraag snel een offerte op